Song kỵ truy địch

Song kỵ truy địch

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/5k3/9/2P6/7NN/9/8C/9/3p5/r3p4/3K5 Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/5k3/9/2P6/7NN/9/8C/9/3p5/r3p4/3K5%20r%20-%20-%200%201 Tiên thắng mã 1 tấn 2 – tướng 6 bình 5 mã 2 tấn 3 – tướng 5 tấn 1 mã 3 thối 4 –...
Hàng long phục hổ

Hàng long phục hổ

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3k5/2P1a4/c8/1r3N3/9/9/5R2P/C8/4p4/5K3 Giải bàn cờ:  https://cotuong.top/giai-co-the/3k5/2P1a4/c8/1r3N3/9/9/5R2P/C8/4p4/5K3%20r%20-%20-%200%201 Tiên thắng chốt 7 tấn 1 – tướng 4 tấn 1 xe 4 bình 6 – pháo 1 bình 4 xe 6 tấn...
Lạc mã đình tham

Lạc mã đình tham

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3ak1b2/4a1P2/4b4/5N3/R3C1p2/9/9/5n3/4r4/3K5 Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/3ak1b2/4a1P2/4b4/5N3/R3C1p2/9/9/5n3/4r4/3K5%20r%20-%20-%200%201 Tiên thắng mã 4 tấn 6 – tướng 5 bình 6 pháo 5 thối 3 – sĩ 5 tấn 6 xe...
Chu vân chiết hạm

Chu vân chiết hạm

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2bakab2/5RP2/7P1/2N6/9/9/9/4Cp2C/r3p4/5K3 Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/2bakab2/5RP2/7P1/2N6/9/9/9/4Cp2C/r3p4/5K3%20r%20-%20-%200%201 Tiên thắng mã 7 tấn 5 – sĩ 4 tấn 5 xe 4 tấn 1 – tướng 5 bình 6 chốt 3...
Thủ biên cáo qui

Thủ biên cáo qui

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/1R3a3/2N1ak3/4P4/C2N4p/9/9/4cp3/4B1n1B/4A3r/3AK4 Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/1R3a3/2N1ak3/4P4/C2N4p/9/9/4cp3/4B1n1B/4A3r/3AK4%20r%20-%20-%200%201 Tiên thắng pháo 9 bình 1 – xe 9 thối 1 chốt 5 bình 4 – sĩ...
Khai song yêu nguyệt

Khai song yêu nguyệt

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/1n1k1a3/R8/3ab4/2R1p4/9/6C2/9/4C4/3pArn1c/4K4 Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/1n1k1a3/R8/3ab4/2R1p4/9/6C2/9/4C4/3pArn1c/4K4%20r%20-%20-%200%201 Tiên thắng xe 7 tấn 3 – tượng 5 thối 3 xe 9 bình 6 – tướng 4 tấn...