Công cụ chuyển đổi lương
Gross - Net & Net - Gross chuẩn
năm 2024

Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới nhất 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) với nguời nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc (Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14)

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 (Theo điều 3, Nghị định 90/2019/NĐ-CP)

Áp dụng quy định: (Mới nhất)
Lương cơ sở: 1,490,000đ Giảm trừ gia cảnh bản thân: 11,000,000đ Lương cơ sở: 4,400,000đ

VNĐ
VNĐ
Lương GrossBảo hiểmThuế TNCNLương Net
0000

Diễn giải chi tiết (VNĐ)

Lương GROSS0
Bảo hiểm xã hội (8%)0
Bảo hiểm y tế (1.5%)0
Bảo hiểm thất nghiệp (1%)0
Thu nhập trước thuế0
Giảm trừ gia cảnh bản thân0
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc0
Thu nhập chịu thuế0
Thuế thu nhập cá nhân(*)0
Lương NET
(Thu nhập trước thuế - Thuế thu nhập cá nhân)
0

(*) Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VNĐ)

Mức chịu thuếThuế suấtTiền nộp
Đến 5 triệu VNĐ5%0
Trên 5 triệu VNĐ đến 10 triệu VNĐ10%0
Trên 10 triệu VNĐ đến 18 triệu VNĐ15%0
Trên 18 triệu VNĐ đến 32 triệu VNĐ20%0
Trên 32 triệu VNĐ đến 52 triệu VNĐ25%0
Trên 52 triệu VNĐ đến 80 triệu VNĐ30%0
Trên 80 triệu VNĐ35%0

Người sử dụng lao động trả (VNĐ)

Lương GROSS0
Bảo hiểm xã hội (17%)0
Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp (0.5%)0
Bảo hiểm y tế (3%)0
Bảo hiểm thất nghiệp (1%)0
Tổng cộng0