Dư đoạt hữu quyến

Thế cờ đặc sắc
dư đoạt hữu quyến

Dư đoạt hữu quyến

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/5a3/3ka4/2Ncb4/9/9/C8/9/3R5/3pAp1r1/4K4

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/5a3/3ka4/2Ncb4/9/9/C8/9/3R5/3pAp1r1/4K4%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. pháo 9 bình 6 – pháo 4 tấn 5
  2. mã 7 thối 6 – sĩ 5 tấn 4
  3. mã 6 tấn 4 – sĩ 4 thối 5
  4. mã 4 tấn 6 – tướng 4 tấn 1
  5. pháo 6 thối 3 – pháo 4 bình 5
  6. sĩ 5 tấn 6

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang