Phóng di lục hiệp

Thế cờ đặc sắc
Phóng di lục hiệp

Phóng di lục hiệp

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3ack3/1NR1a1P2/3n2R2/9/2C6/9/9/9/1r2p2r1/3K5

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/3ack3/1NR1a1P2/3n2R2/9/2C6/9/9/9/1r2p2r1/3K5%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. xe 3 bình 4 – sĩ 5 tấn 6
  2. xe 7 bình 4 – mã 4 thối 6
  3. chốt 3 tấn 1 – pháo 5 bình 7
  4. pháo 7 tấn 4 – sĩ 4 tấn 5
  5. mã 8 tấn 6

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang