Tứ tướng xuất tái

Thế cờ đặc sắc
tứ tướng xuất tái

Tứ tướng xuất tái

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/C3ka3/4a2r1/N3b4/3C5/3N5/9/9/5p3/4p4/5K3

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/C3ka3/4a2r1/N3b4/3C5/3N5/9/9/5p3/4p4/5K3%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

 1. pháo 6 tấn 3 – tướng 5 bình 4
 2. mã 9 tấn 8 – tượng 5 thối 3
 3. mã 8 thối 7 – tướng 4 tấn 1
 4. mã 7 thối 5 – tướng 4 tấn 1
 5. mã 5 thối 7 – tướng 4 thối 1
 6. mã 7 tấn 8 – tướng 4 tấn 1
 7. mã 8 tấn 7 – tướng 4 thối 1
 8. mã 7 thối 8 – tướng 4 thối 1
 9. mã 6 tấn 7 – tướng 4 bình 5
 10. mã 8 tấn 7 – sĩ 5 thối 4
 11. tiền mã thối 6 – tướng 5 tấn 1
 12. mã 6 thối 7 – tướng 5 bình 6
 13. hậu mã tấn 5 – tướng 6 tấn 1
 14. pháo 9 thối 2

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang