Tuyển tướng luyện binh

Thế cờ đặc sắc
tuyển tướng luyện binh

Tuyển tướng luyện binh

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/c4a3/1r1kaP2C/b1R1b2c1/4CN3/9/9/9/9/4p3r/5K3

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/c4a3/1r1kaP2C/b1R1b2c1/4CN3/9/9/9/9/4p3r/5K3%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. chốt 4 bình 5 – tướng 4 thối 1
  2. xe 7 bình 6 – pháo 8 bình 4
  3. pháo 5 bình 6 – pháo 4 bình 3
  4. mã 4 tấn 6 – xe 2 bình 4
  5. chốt 5 bình 6 – tướng 4 bình 5
  6. pháo 6 bình 5 – tượng 5 tấn 7
  7. pháo 1 bình 5 – tượng 7 thối 5
  8. chốt 6 bình 7 – tướng 5 bình 4
  9. pháo 5 bình 6

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang