Sách mã điện quân

Thế cờ đặc sắc
sách mã điện quân

Sách mã điện quân

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3a1k3/1Nc1a1R2/5rN2/9/9/9/9/9/3p5/4K1Rrc

Giải bàn cờ: https://cotuong.top/giai-co-the/3a1k3/1Nc1a1R2/5rN2/9/9/9/9/9/3p5/4K1Rrc%20r%20-%20-%200%201

Tiên thắng

  1. tiền xe tấn 1 – tướng 6 tấn 1
  2. xe 3 bình 4 – sĩ 5 thối 6
  3. mã 3 tấn 2 – xe 8 thối 9
  4. xe 3 tấn 8 – pháo 3 bình 7
  5. mã 8 tấn 6

Để lại bình luận

Bài viết liên quan

Về đầu trang